CBSE Affiliation No.: 1030456
Support Staff

Mr. R. Kishore (Supervisor)
Mr. Amol Das Mongare
Mr. Amol Das Mongare
Mr. Satulal Maravi
Mr. Satu Lal Maravi
Mr. Vijay Tirkey
Mr. Vijay Tirkey

Mr. Ram Kumar Ayam
Mrs. Phoolwati Pandre
Mrs. Phoolwati Pandre
Mrs. Somwati
Mrs. Somwati Narte
Mrs. Suman Marawi
Mrs. Suman Marawi
Mrs. Akhilya Mongare
Mrs. Akhilya Mongare

Mrs. Dasiya Tumrachi

Mr. Kamlesh Dhurvey

Mrs. Laxmi Vishwakarma

Mrs. Sunita Ayam

Mrs. Mamta Bai

Mrs. Arti Katare

Mr. Rajesh Meena

Mr. Keshav Pandre

Mrs. Siya Bai

Mr. Albees Kujur

Mr. Gulshan Kujur

Mr. Arputha Raj

Mrs. Antamani Toppo

Mr. Suresh Kumar Verma

Mr. Umesh Kumar Saundhiya

Mrs. Bindu Avaya

Mrs. Mary